RI&E

Weet u wat binnen uw bedrijf de grootste risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van uzelf en uw medewerkers? Wat zijn specifieke aandachtspunten bij het werken met bepaalde machines of gevaarlijke stoffen? Als werkgever bent u verplicht deze risico’s in kaart te brengen door middels van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Achterkamp biedt oplossingen op maat.

De wet verplicht werkgevers een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak op te stellen. Daarin moeten bedrijven de voor hun geldende arbeidsrisico’s en risicobeperkende maatregelen beschrijven en voor werknemers de toegang regelen tot advies en hulpverlening.

In de praktijk blijkt echter dat het maken van een RI&E door werkgevers vaak wordt gezien als een administratieve last met weinig meerwaarde. Veiligheid en gezondheid van het personeel worden wel belangrijk geacht, maar de exacte regels zijn niet bekend. Uit cijfers blijkt dan ook dat minder dan de helft van de bedrijven beschikt over een RI&E en verplicht aangestelde Preventiemedewerker.

Terwijl investeren in gezond en veilig werken juist ten goede komt aan de arbeidsproductiviteit. Door preventie serieus te nemen en een sterk veiligheidsbewustzijn te ontwikkelen, kunnen ongevallen op de werkvloer flink worden teruggedrongen. Menselijk gedrag blijkt in veel gevallen dan ook de oorzaak van een incident, bijvoorbeeld door het niet opvolgen van de werkinstructies of het weghalen van beveiligingen.

“Een veilige en gezonde werkplek draagt bij aan de productiviteit, de medewerkerstevredenheid en de bedrijfscontinuïteit. Met de juiste maatregelen voorkomt u verzuim en verloop bij uw medewerkers.” – Robin Siebel (Adviseur Risicobeheersing, Achterkamp – samen bewust veilig!)

RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE (RI&E)
Er zijn grote sectorale verschillen voor de invulling van een RI&E. Dat heeft grotendeels te maken met de bedrijfsactiviteiten, maar ook met de wisselingen in werklocaties, arbeidsmiddelen en bemanning. Onveilige werksituaties kunnen verschillende oorzaken hebben. Een gedegen RI&E is dus specifiek maatwerk.

Achterkamp biedt de mogelijkheid én deskundigheid om in nauwe samenwerking met uw bedrijf een gedegen RI&E en bijbehorend Plan van Aanpak op te stellen. Aangezien het beschikken over een getoetste RI&E nog geen garantie is voor goede arbeidsomstandigheden op de werkvloer, kunnen wij er ook samen met u voor zorgen dat er een juiste implementatie is. Auditing, verslaglegging en borging blijven desgewenst onder supervisie van Achterkamp. Met onze praktische aanpak loopt u geen onnodige risico’s.

Wij doen dit door het uitvoeren van een visuele beoordeling van de Arbozorg op de werkplekken en door te inventariseren hoe de Arbozorg op dit moment binnen het bedrijf of organisatie is georganiseerd. Op deze manier krijgt Achterkamp een goed beeld van de risico’s en die worden geanalyseerd door de ernst en de blootstelling te bepalen en daarbij vast te stellen op welke termijn het aangepakt zal moeten worden (prioritering). Het stellen van prioriteiten, want niet alles kan in één keer aangepakt worden.

Achterkamp stelt een rapport op met onder andere tips en maatregelen om de risico’s te elimineren, te beperken of beheersbaar te maken. Dit rapport bespreken wij dan ook uitvoerig met de belanghebbenden. Door de praktische opzet kunt u er feitelijk direct mee aan de slag binnen uw organisatie.

De RI&E is een eerste en belangrijke stap in de goede richting, waarin ook wordt aangegeven op welke specifieke risico’s ingezoomd dient te worden door een gerichte Risico Analyse. De RI&E geeft hierbij ook de prioriteit aan en in het Plan van Aanpak wordt door u bepaald welke specifieke onderzoeken er dienen te volgen. Dit bespreekt Achterkamp met u in de evaluatie.

DE PRAKTIJK

 • De start is een bedrijfsbezoek door een veiligheidskundige van ons;
 • Inventarisatie door één of meer interviews met relevante betrokken functionarissen worden gehouden;
 • Aansluitend een rondgang door het bedrijf; kantoren, werkplaats, magazijn en andere werkplekken;
 • Achterkamp stelt een rapportage op inclusief een concept Plan van Aanpak, op maat voor uw bedrijf;
 • De Risico Inventarisatie wordt uitgevoerd onder verantwoording van een Hoger Veiligheidskundige register RV 71.

TOETSING RI&E
Na het uitvoeren van een RI&E en het opstellen van een Plan van Aanpak moet deze worden voorgelegd aan de Arbodienst. De Arbodienst toetst dan of de RI&E voldoet aan de gestelde eisen en voorwaarden. Deze toetsing is niet nodig in de volgende gevallen:

 • Wanneer alle werknemers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken; óf
 • Wanneer het bedrijf niet meer dan 25 werknemers heeft én gebruik maakt van een erkende Branche-RI&E.

Voor uitgebreidere informatie omtrent toetsing van de RI&E kunt u terecht op onze volgende pagina: TOETSING RI&E.

Wilt u meer informatie over de RI&E en onze mogelijkheden?
Vul dan onderstaand uw gegevens in, dan zullen wij vandaag nog contact leggen.

   

  Samen bewust veilig!

  Ga naar de bovenkant