In deze online-cursus Veilig werken met privacygevoelige gegevens leert u hoe u bewust en verantwoord kunt omgaan met privacygevoelige persoonsgegevens en andere gevoelige informatie. U leert hoe u een datalek herkent en wat u moet doen als u gevoelige gegevens verliest. Verder komen de belangrijkste wetten, regels en voorbeelden van cybercriminaliteit aan bod. Tenslotte ontvang u tips en handvaten hoe u datalekken zo goed mogelijk kunt voorkomen.

Het doel van deze cursus is om uw bewustzijn over het veilig omgaan met (persoons-)gegevens te vergroten. Zo bent u beter in staat om deze gevoelige informatie te beschermen en om te voorkomen dat deze gegevens verloren gaan.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit is een Europese wet die de Wbp vervangt. In deze cursus ligt de nadruk daarom vooral op de AVG.

Na deze cursus (E-learning):

  • Kent u globaal de regels en wetten rond het omgaan met privacygevoelige persoonsgegevens;
  • Weet u wat datalekken zijn en hoe u dit zo goed mogelijk kunt voorkomen;
  • Weet u wat u moet doen als u persoonsgegevens of andere privacygevoelige informatie verliest;
  • Herkent u de belangrijkste vormen van internetfraude.

Persoonsgegevens
Elke organisatie die met persoonsgegevens werkt, moet kunnen aantonen dat er volgens de regels van de AVG wordt gewerkt. Dit betekent dat een organisatie alle verwerkingen van persoonsgegevens in kaart moet brengen in een register. U moet hierbij in ieder geval documenteren:

  • Welke gegevens worden verwerkt;
  • Met welk doel deze gegevens worden verwerkt;
  • Welke technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens te beschermen.

In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) staat wat u wel en niet mag bij het verwerken van persoonsgegevens. In de wet staat niet alleen uitgelegd hoe u verantwoord gegevens kunt verzamelen en versturen, maar ook bijvoorbeeld hoe u de informatie moet beschermen of vernietigen.

Certificaat
Na het succesvol doorlopen van deze online-cursus ontvangt u een officieel certificaat en bewijs van deelname Veilig werken met privacygevoelige gegevens (AVG). Met dit certificaat kunt u bij eventuele controle laten zien dat u op de hoogte bent van de veranderende wet- en regelgeving en de maatregelen rondom AVG & Privacy. Uiteraard dient u de opgedane kennis en de aangereikte handvaten vanuit de cursus toe te passen in de eigen praktijk.