Weet u wat binnen uw bedrijf de grootste risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van uzelf en uw medewerkers? Wat zijn specifieke aandachtspunten bij het werken met bepaalde machines of gevaarlijke stoffen? Als werkgever bent u verplicht deze risico’s in kaart te brengen. Achterkamp biedt oplossingen op maat.

De wet verplicht werkgevers een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak te ontwikkelen. Daarin moeten bedrijven de voor hun geldende arbeidsrisico’s en risicobeperkende maatregelen beschrijven en voor werknemers de toegang regelen tot advies en hulpverlening.

In de praktijk blijkt echter dat het maken van een RI&E door werkgevers vaak wordt bezien als een administratieve last met weinig meerwaarde. Veiligheid en gezondheid van het personeel worden wel belangrijk geacht, maar de exacte regels zijn niet bekend. De aandacht voor preventie binnen bedrijven in Nederland loopt mede daardoor de laatste tijd terug: minder dan de helft van de bedrijven beschikt over een verplichte preventiemedewerker en een RI&E.

Dit, terwijl investeren in gezond en veilig werken juist ten goede komt aan de arbeidsproductiviteit. Door preventie serieus te nemen en een sterk veiligheidsbewustzijn te ontwikkelen, kunnen ongevallen op de werkvloer flink worden teruggedrongen. Mede doordat menselijk gedrag vaak oorzaak is van een incident, bijvoorbeeld bij het niet opvolgen van de werkinstructies of het weghalen van beveiligingen.

Er zijn grote sectorale verschillen voor de invulling van een RI&E. Dat heeft grotendeels te maken met de bedrijfsactiviteiten, maar ook met de wisselingen in werklocaties, arbeidsmiddelen en bemanning. Onveilige werksituaties kunnen verschillende oorzaken hebben. Een gedegen RI&E is dus specifiek maatwerk.

Achterkamp biedt de mogelijkheid en deskundigheid om in nauwe samenwerking met uw bedrijf een gedegen RI&E en plan van aanpak op te stellen. Aangezien het beschikken over een getoetste RI&E nog geen garantie is voor goede arbeidsomstandigheden op de werkvloer, kan Achterkamp ook samen met u zorgen voor een juiste implementatie. Auditing, verslaglegging en borging blijven desgewenst onder supervisie van Achterkamp.

Met Achterkamp loopt u geen onnodige risico’s.