Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbowet volledig van kracht. Uit een verkennend onderzoek onder het MKB en grootbedrijf blijkt dat met name bij het middel en klein bedrijf nog werk aan de winkel is als het gaat om de invoering van de wijzigingen uit de Arbowet. Eén van de belangrijke wijzigingen in de Arbowet is de vergrote medewerkersbetrokkenheid via de verplichte preventiemedewerker.

Elk bedrijf moet nu ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan gezond en veilig werken binnen het bedrijf.

Benoeming van de preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker.

  • Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn.
  • Het bedrijf mag niet iemand van buiten aanstellen als preventiemedewerker. Behalve als er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren.
  • De ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet instemmen met de benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie.
  • Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.
  • In de RI&E moet worden aangeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is.
  • Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken.

Wil jij als Preventiemedewerker aan de slag? Met voldoende deskundigheid en de juiste tips & trics? Volg dan de eendaagse opleiding Preventiemedewerker bij Achterkamp. Klik hier voor meer informatie!

(Bron: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/preventiemedewerker)