De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. De nieuwe kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier thema’s:

  • De ontwikkeling van het kind centraal;
  • Veiligheid en gezondheid;
  • Stabiliteit en pedagogisch maatwerk;
  • Kinderopvang is een vak.

De wijzigingen komen voort uit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, BOinK, de FNV Zorg en Welzijn en het CNV Zorg en Welzijn in 2016 sloten. Op een later moment heeft ook de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang zich achter het akkoord geschaard.

De meeste wijzigingen in de kwaliteitseisen zijn in werking getreden per 1 januari 2018. Een aantal eisen treedt op een later tijdstip in werking. Er is geen overgangsrecht vastgesteld. Op het moment dat de maatregelen ingaan, dient de kinderopvangnemer te voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen.

Een veilige en gezonde omgeving voor kinderen is noodzakelijk. De Wet IKK beoogt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid beter aansluit op de praktijk. Uitgangspunt hierbij is kinderen tegen grote risico’s te beschermen en hen te leren omgaan met kleine risico’s.

Eerste Hulp (Kinder-EHBO)

Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er op elk kindercentrum een volwassene met een kinder-EHBO-certificaat aanwezig is tijdens openingsuren. De regels voor kwalificatie voor kinder-EHBO zijn vastgelegd in een ministeriële regeling. In overleg met de betrokken sectorpartijen is aansluiting gezocht bij de geldende eisen voor de gastouderopvang. Een select aantal certificaten zijn aangewezen als passende kwalificatie voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Bij Achterkamp hanteren wij per 1 maart 2019 de volgende goedgekeurde certificering:

  • Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut van Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Dit kan onderdeel zijn van een maatwerk BHV-cursus, maar wanneer dat niet het geval is volstaat de BHV-cursus niet en moet aanvullend een certificering Kinder-EHBO worden behaald. haald.

Wijziging certificering Achterkamp
Waar Achterkamp de afgelopen twee jaar gebruik heeft gemaakt van de Rode Kruis-certificering, gaan wij per 1 maart 2019 gebruik maken van de NIBHV-certificering. Zowel voor de basisopleiding als voor de herhalingscursus. Wij hebben bewust gekozen voor het NIBHV, omdat wij daar al jarenlang goede ervaringen mee hebben in de samenwerking. Korte lijnen, meedenkend en flexibel, dat is hoe wij zelf als Achterkamp ook graag werken met onze opdrachtgevers.

Wanneer u momenteel over een Rode Kruis-certificaat beschikt en bij ons een herhalingstraining (1 dagdeel) gaat volgen, dan kunnen wij dit zonder problemen omzetten naar de NIBHV-certificering. Dit heeft geen invloed op de verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving, want NIBHV is één van de goedgekeurde certificaten in de Regeling Wet Kinderopvang (Wet IKK).

Pedagogisch medewerker
De regelgeving schrijft niet voor dat de degene met het kinder-EHBO-certificaat een pedagogisch medewerker is. Wel dat diegene een volwassene is en aanwezig is tijdens opvanguren. Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten moet diegene namelijk snel bij het incident kunnen zijn.

Dagopvang en buitenschoolse opvang
Als er op één adres zowel dagopvang als buitenschoolse opvang is, is één volwassene met een geldig kinder-EHBO-certificaat op dat adres dan voldoende?

Nee, voor beide kindercentra geldt dan dat er één volwassene beschikbaar moet zijn met een geldig kinder-EHBO-certificaat.
Er is één uitzondering: in de situatie dat er uitsluitend sprake is van één gecombineerde groep van dagopvang en buitenschoolse opvang, waarbij de groep zodanig is samengesteld dat slechts één beroepskracht vereist is, kan dat dezelfde volwassene met een geldig kinder-EHBO-certificaat zijn.

Kindercentrum
Een kindercentrum is een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, anders dan gastouderopvang. In een kindercentrum is sprake van óf dagopvang óf buitenschoolse opvang. Bij dagopvang en buitenschoolse opvang op hetzelfde adres is dus sprake van twee kindercentra. Dat geldt ook als er sprake is van opvang in een gecombineerde groep (dagopvang en buitenschoolse opvang in één groep). Het maakt daarbij niet uit of dagopvang en buitenschoolse opvang gebruik maken van dezelfde voorzieningen als keuken, binnenplaats, buitenruimte, etc. of dat ze van dezelfde eigenaar zijn. Er is sprake van twee registraties in het Register kinderopvang.

In de praktijk betekent dat in het hierboven genoemde voorbeeld dus dat er bijvoorbeeld 2 x 50 uur beleidswerk door de pedagogisch beleidsmedewerker moet worden geteld en dat er twee volwassenen aanwezig zijn met een Kinder-EHBO certificaat.

Bron: https://www.veranderingenkinderopvang.nl/ikk/ikk-voor-ondernemers/veiligheid-en-gezondheid-nieuw/ehbo-nieuw